Prace Ręczne Zabawkarskie / Manual Toy Workshops

opublikowane: 1 lip 2013, 04:11 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 3 lis 2013, 14:50 ]
Rozpoczyna się realizacja warsztatów "Kulturka Podwórka 3D" w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanego Annie Rumińskiej. W czasie warsztatów wykorzystana będzie technika makiety trójwymiarowej. Tematem makiet będą obiekty kultury w miejscach zamieszkania dzieci lub w miejscach, które odwiedziły.

W ramach projektu dzieci będą uczone artystycznego modelarstwa, przypomniane im będą dawne techniki manualne wzbogacone technikami nowatorskimi artystycznymi, w tym apcyklingowymi (upcycling, trash art.). Tematem zajęć będą lokalne i pozalokalne
instytucje i miejsca kultury mieszczące się w wartościowej architekturze. W ten sposób zwrócona będzie uwaga ludzi i instytucji kultury na ogromny problem społeczności lokalnych (z małych miast i wsi) w dostępie do instytucji kultury oraz na konieczność zwiększenia poziomu ich trwałego udziału w kulturze.

Działania zostaną przeprowadzone we Wrocławiu i kilku dolnośląskich miejscowościach. Działania będą mieć na celu spełnienie oczekiwań tych środowisk, które znane są z wcześniejszej działalności edukacyjnej stypendystki i jej zespołu - działalności animacyjnej, naukowej i popularyzatorskiej. Problemy dostępu do kultury na wybranych osiedlach Wrocławia i we wsiach zostały wcześniej zdiagnozowane. Dotyczą one szczególnie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, uzależnionych od transportu publicznego oraz dyspozycyjności dorosłych. Dzieci te są nieomal całkowicie wykluczone z publicznych kontaktów międzynarodowych oraz oferty współczesnej kultury rozumianej jako wiedza, umiejętności i przeżycia niosące rozmaite treści o świecie, związane z kulturą lokalną i obcą.

Uczestnicy warsztatów będą dobierani w oparciu o diagnozę OBIEKTYWNĄ (statystyki, informacje medialne, diagnozy i strategie rozwoju gmin i wsi) i SUBIEKTYWNĄ (własna wiedza i informacje od partnerów). W ciągu sześciu miesięcy (lipiec-grudzień 2013) w 7 miejscowościach różnej wielkości (Wrocław i 6 innych) przeprowadzonych zostanie kilkanaście wydarzeń z udziałem dzieci w wieku 3-13 lat (głównie polskich, ale też z udziałem in.narodowości w zależności od rekrutacji). Zajęcia będą przeprowadzone w miejscach udostępnionych nieodpłatnie przez partnerów stypendystki.

Do projektu włączeni będą partnerzy i ich wkład osobowy (udział specjalistów i pomocników), lokalowy (użyczenie lokali) i rzeczowy (użyczenie sprzętów i materiałów). Zostaną zastosowane następujące metody: sprawdzone wcześniej:
model i warsztat 3D:
manualne, sensoryczne, modelarskie zajęcia z użyciem różnorodnych materiałów plastycznych i z odzysku; uczestnicy budują modele, makiety trójwymiarowe (3D) na zadany temat,
placemaking:
działania animacyjne o tematyce kulturalnej w przestrzeni publicznej miejscowości, integrujące ludzi, aktywizujące kulturalnie, prezentujące wytwory sztuk wizualnych (makiety, modele),
empowerment:
włączanie uczestników w proces budowania harmonogramu i technik realizacji celów projektu, np. w zakresie udziału osób, użycia przyborów, wyboru miejsc i tematów. Techniki manualne zwiększają efektywność sensoryczną i poziom zaangażowania uczestników.

Placemaking zwiększa integrację społeczną. Metoda empowermentu wzmacnia ich uczestnictwo i utożsamianie się z przebiegiem i rezultatami projektu.

CELE PROJEKTU:

Zwiększenie wiedzy o kulturze, architekturze jako sztuce wizualnej kreującej krajobraz kulturowy, instytucjach i miejscach kultury oraz ich siedzibach jako przykładach wartościowej architektury. Celem jest zaznajomienie uczestników z lokalnymi instytucjami i miejscami oraz zaprezentowanie im instytucji i miejsc z okolic. W miarę możliwości również zapoznanie ich z ważnymi osobami działającymi w obszarze kultury, głównie sztuk wizualnych.

Wytworzenie trwałych, amatorskich dzieł artystycznych techniką modelarską/makieciarską, przez nieletnich przedstawicieli obszarów zagrożonych wykluczeniem z kultury. Celem jest nauczenie nowatorskich technik (np. model, trash art lub upcycling art) oraz odkrycie kreatywnego
potencjału uczestników, ich manualnych talentów i umiejętności, również poprzez zwiększenie ich samooceny, jako amatorskiego (lub w przyszłości profesjonalnego) twórcy kultury i sztuki, zwiększenie wiary we własne możliwości oraz akceptacji lokalnej społeczności.

Zwiększenie integracji kulturalnospołecznej oraz integracji międzynarodowej poprzez tzw. placemaking, tj. "miejscotwórstwo" animację kulturalną zasobami lokalnymi wraz z promocją dobrych miejsc, kreowaniem dobrych miejsc na nowo w przestrzeni publicznej wybranej miejscowości oraz katalizowaniem kontaktów międzynarodowych przyczyniających się do zwiększenia mobilności dzieci i młodzieży.