dyskryminacja pieszych a ogródki gastronomiczne

opublikowane: 25 mar 2014, 06:10 przez eMSA Inicjatywa Edukacyjna
Pełna prezentacja ilustrująca problem ogródkowo-chodnikowy: LINK

Temat utrudnień ruchu pieszego ujmujemy całościowo, jako przywilej osób pieszych (przepisy ruchu drogowego szeroko definiują te kategorię uczestników ruchu drogowego), a zatem nie tylko w kontekście problemów osób z niepełnosprawnością (choć to częsty "bat" na urzędników, ale jak widać, nie we Wrocławiu), ale także osób starszych (tym bardziej nie we Wrocławiu), jak również osób z innych grup wiekowych i innego typu, a poruszających się po mieście z ewentualną dysfunkcją lub utrudnieniem ruchu, konieczną lub świadomie wybraną (np. buty na szpilkach), ewentualnie bez nich (np. na urządzeniach mobilnych), ale mających prawo do poruszania się po chodnikach i wzdłuż pierzei, jako po drodze z najkrótszym dostępem do wejść do lokali usługowych. W tym kontekście w eMSA IE nawiązujemy współpracę nie tylko z "typowymi pieszymi" (badania terenowe), nie tylko rodzicami z dziećmi poruszających po mieście w wózkach lub na rolkach (to nadal piesi), ale także ze środowiskami osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych. Przy okazji tworzenia Parku Kulturowego we Wrocławiu temat ten poruszyliśmy na spotkaniu z urzędnikami, ciekawi teraz jesteśmy, czy Dyr. Jacek Barski dotrzymał ówczesnej publicznej deklaracji i usunął - na swój wniosek - z projektu ustawy wszelkie regulacje dotyczące ogródków gastronomicznych. Temat to szeroki i interesujący, szczególnie w kontekście 19 jednostek Urzędu Miejskiego, które się o niego otarły w ciągu DWÓCH LAT naszych chodnikowo-ogródkowych postulatów, zatem temat zasługuje na odrębny wątek, innym razem. Poczekamy więc, jaką treść uchwały o Parku Kulturowym ogłoszą urzędnicy.

Śpieszymy zatem z inną, tym razem pozytywną wiadomością, że dzięki informacji i sugestii Pani Wiesławy Borczyk, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku (za które serdecznie dziękujemy w imieniu wszystkich pieszych), oraz dzięki podjętej przez nas w wyniku tych sugestii partnerskiej inicjatywie zgłoszenia tematu do badań antydyskryminacyjnych,biuro Rzecznika Spraw Obywatelskich otrzymało pozytywne opinie zewnętrznych ekspertów co do zasadności podjęcia tych badań w postulowanym przez nas temacie utrudnień ruchu pieszego na chodnikach, w tym także dyskryminacji osób niewidomych w dostępie do chodników.

W zgłoszeniu do biura RPO podaliśmy wiele linków do literatury online, w tym do moich licznych opracować i ekspertyz. Cieszymy się, że w opinii eksperckiej powołano się na te źródła, np. Federacja Mazowia. Teraz, na podstawie opinii eksperckich biuro RPO sformułuje rekomendacje dotyczące wyboru 4-5 tematów. Ostateczny wybór będzie zależeć od arbitralnej decyzji Rzecznika. Potem, na podstawie wybranych tematów, zostaną sformułowane koncepcje badań, a następnie ogłoszona zostanie procedura przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy badania. Informacje te przekazuję na podstawie wiadomości przesłanej mi przez biuro Rzecznika.

Co do spraw merytorycznych, to TEMAT zgłoszony do badań opisano następująco: "Badanie stopnia dyskryminacji osób niepełnosprawnych jako osób pieszych; dyskryminacja osób niewidomych w zakresie dostępu do chodników". Natomiast pozytywna OPINIA ekspercka brzmi następująco: "Skala tego problemu jest duża –występuje w każdym mieście w mniejszym lub większym stopniu. Zastawianie chodników utrudnia poruszanie i życie codzienne, ale nie wyklucza aktywności osób z niepełnosprawnością. Temat ten był przedmiotem badań, choć raczej w szerszym kontekście – barier architektonicznych, np. mapa SISKOM-u, czy projekt Mazowii (link m.in. z moim opracowaniem nt. Wrocławia - na dole / przyp. AR). Ewentualne badanie można przeprowadzić w ramach spacerów etnograficznych/badań w działaniu angażujących osoby z różnymi niepełno sprawnościami, które dokonywałyby oceny przestrzeni publicznej. Projekt ma potencjał medialny, ewentualne zmiany negatywnego postępowania nie pociągając dużych kosztów, czyli opublikowanie i nagłośnienie wyników może zmienić rzeczywistość. Rekomendacja do realizacji."

Pozostaje nam trzymać kciuki, by Rzecznik uznał temat za ważny i pilny. Dlatego zwracam się z apelem wszystkich osób i podmiotów działających na rzecz rozwoju ruchu pieszego, w tym na rzecz osób starszych lub osób z niepełnosprawnością, aby choćby teraz zwróciły się na piśmie do biura RPO z apelem o rekomendację Rzecznika dla tego tematu badań. Po etapie zgłaszania uwag do eksperckich opinii, biuro RPO przystępuje do etapu rekomendacji i wyboru. To ostatni moment, aby inni poparli tę inicjatywę, tym bardziej, że problem utrudnień ruchu pieszego na chodnikach rozumie i postulat jego rozwiązania popiera wielu wrocławskich radnych. W załączniku jedna z kart prezentacji dostępnej w linku powyżej, na stronie eMSA IE, pokazująca stopień zajętości chodników wokół Rynku w sezonie ogródkowym w 2013 r.

Opracowanie:
Anna Rumińska z Zespołem eMSA IE i Partnerami
architekta, antropolożka przestrzeni publicznej, placemakerka, ławkolożka - na rzecz i ku czci ruchu pieszego;)

Link do opracowania Federacji Mazowia:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3E60GHAcwnIJ:mazowia.org.pl/files/raport_bez_grafiki_vdrd.doc+&cd=7&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

Link do pełnej prezentacji eMSA IE nt. utrudnień na Rynku we Wrocławiu w porównaniu do innych miast:
https://plus.google.com/u/0/photos/105259009233878765810/albums/5977208183882465873


Comments