Na przestrzeni ostatnich lat rozstrzygnięcie z jakiego rodzaju umową cywilnoprawną mamy do czynienia stało się nurtującym problemem co niektórych przedsiębiorców. Dlatego też kwestia zawierania umów cywilnoprawnych oraz problematyka oskładkowania i opodatkowania tego rodzaju umów jest częstym tematem szkoleń.

Od dłuższego czasu umowy cywilnoprawne są często weryfikowane przez kontrole zarówno przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz inspektorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odpowiednia wiedza a także znajomość aktualnego orzecznictwa w zakresie właściwego zakwalifikowania czynności do elementów stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej jest istotna dla osób będących stroną takiego stosunku prawnego. Przez wiele lat pracownicy organu rentowego prezentowali dość swobodną interpretację przepisów dotyczących zgłaszania do ubezpieczenia społecznego osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło. Pomimo, iż przez poprzednie lata interpretacje te były niezmiennie a wcześniejsze kontrole przeprowadzane przez ZUS nie budziły żadnych wątpliwości co rodzaju wybranego stosunku prawnego, w pewnym momencie powstawała niepokojąca dla przedsiębiorców sytuacja, w której to zaczęto kwestionować prawidłowość zawieranych umów o dzieło. Istota problemu sprowadza się tutaj bowiem do oceny charakteru prawnego zawieranych umów a w konsekwencji do ustalenia kwestii czy osoba wykonująca określone prace powinna zostać zgłoszona do ubezpieczenia społecznego. W razie uznania, że w konkretnej sytuacji mamy do czynienia z umową-zlecenie po stronie przedsiębiorcy powstałby obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia.

Umowa o dzieło jest bowiem wyłączona z obowiązku ubezpieczeń zarówno społecznych jak i ubezpieczenia zdrowotnego. Właściwe zakwalifikowanie oraz rozliczenie każdej umowy wymaga znajomości aż czterech gałęzi prawa a mianowicie prawa prawa cywilnego, pracy, ubezpieczeń społecznych, podatkowego a także orzecznictwa sądowego w tym zakresie. Analizując orzecznictwo można znaleźć wiele wiele wyroków zawierających wykaz cech charakterystycznych dla danego rodzaju umowy. Bardzo często usystematyzowanie wiedzy oraz bieżące śledzenie zmian w przepisach prawa z tych kilku dziedzin staje się trudne. Dlatego też pracownicy działów personalnych powinni uczestniczyć w wielu niezbędnych po prawidłowego wykonania powierzonych obowiązków szkoleniach. Firma szkoleniowa, które zajmują się organizowaniem szkoleń dla działów HR często posiada w swej ofercie propozycję szkoleń dotyczącą aspektów prawnych umów cywilnoprawnych takich jak szkolenie umowa o dzieło czy też szkolenie umowa zlecenie. Podczas szkolenia takiego omówione zostają regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych. Szkolenie takie dopełnia zazwyczaj problematyka ozusowania i opodatkowania umów cywilnoprawnych. Na podstawie praktycznych przykładów podczas szkolenia rozwiązane zostaje wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów dotyczących oskładkowania, opodatkowania a także minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej. Jest ono skierowane przede wszystkim do: dyrektorów personalnych, dyrektorów lub kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, oraz menagerów nadzorujących działy HR.

Umowa o dzieło szkolenie zapewne rozwiąże wiele skomplikowanych problemów uczestników. Po kompleksowym zapoznaniu się problematyką zatrudnienia cywilnoprawnego uczestnicy zapewne nauczą się odróżniać stosunek cywilnoprawny od stosunku pracy oraz dowiedzą się jak konstruować umowy, aby nie zakwestionowała ich kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy. Na zakończenie warto krótko powiedzieć i zapamiętać, iż umowa cywilnoprawna jaką jest umowa o dzieło to umowa rezultatu, zaś umowa zlecenie to umowa starannego działania. Na wszelkie pytania dotyczące elementów stosunku pracy odpowiedź znajduje się w akcie prawnym zwanym powszechnie kodeksem pracy.