ławkologia‎ > ‎

Postulaty ławkologiczne

opublikowane: 26 paź 2013, 17:19 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 11 lut 2014, 13:43 ]
Świat cywilizacji zachodniej ma problem z ławkami i siadaniem w miastach. Wrocław również. Z jednej strony większość mieszkańców potrzebuje takich miejsc, z drogiej są one zawłaszczane przez bezdomnych, co nie odpowiada wielu mieszkańcom i pracownikom administracyjnym. Każdy samorząd i magistrat powinny świadomie i możliwie najpilniej ustalić, jakie mają priorytety w tej kwestii, jednak powinno to być zrobione po rozpoznaniu stanu obecnego (diagnoza), historii w tym względzie (lokalnych tradycji), opinii mieszkańców (mini-referendum) oraz ustaleniu strategicznych celów (polityka i strategia) - korekcyjnych lub podtrzymujących stanowisko mieszkańców.

Diagnoza ławkologiczna dla Wrocławia jest zła: wobec przewagi siedzisk od-społecznych miasto pilnie potrzebuje większej liczby siedzisk w ustawieniach do-społecznych oraz podjęcia szeregu kroków dla usystematyzowania tych spraw. Aby miasto stało się miastem przyjaznym dla ludzi, musi umożliwić im siadanie, zatrzymanie w biegu, odpoczynek lub po prostu bezruch. Aby Wrocław stał się miastem przyjaznym, pilne jest m.in.:

1 - zrealizowanie ogólnomiejskich badań nt. strategii aranżacji przestrzeni publicznej ze szczególną uwagą w kwestii siadania w mieście,

2 - powołanie w Urzędzie Miejskim i Radzie Miasta dwóch niezależnych zespołów zintegrowanych (złożonych ze specjalistów i laików) ds. prospołecznej przestrzeni publicznej, działających na rzecz rozwoju i aranżacji prospołecznej przestrzeni publicznej miasta, z włączeniem obecnego Koordynatora ds. PPWM, jako jednego z działów działalności (estetyka przestrzeni publicznej),

3 - opracowanie i wdrażanie strategii prospołecznej aranżacji przestrzeni publicznej i doboru do-społecznych siedzisk z włączeniem Katalogu Mebli Miejskich, jako załącznika, oraz z określeniem wskaźników gęstości i typów ławek w terenie,

4 - korekta i uzupełnienie Katalogu Mebli Miejskich o opisy i ilustracje idei, siedzisk i ustawień do-społecznych,

5 - powołanie Oficera Pieszego chroniącego ruch pieszy i siadanie w mieście na równi z działalnością Oficera Rowerowego, o kompetencjach uzgadniania projektów wszystkich aranżacji przestrzeni publicznej miasta, ze szczególnym naciskiem

6 - regularnie organizujących szkolenia ławkologiczne (i inne z zakresu tematyki przestrzeni publicznej) dla urzędników, projektantów, radnych i pozarządowców oraz debaty publiczne na ten temat z otwartym i większościowym głosem dla publiczności, a mniejszościowym panelem urzędniczo-projektowym,

7 - podjęcie systemowych i wieloletnich badań terenowych w celu formułowania corocznej diagnozy nt. kondycji przestrzeni publicznej m.in. w kontekście możliwości siadania,

8 - stworzenie interaktywnej i publicznie dostępnej mapy lokalizacji siedzisk miejskich,

9 - ławkologiczna korekta wybranych stref i siedzisk we Wrocławiu w celu ich zamiany z od-społecznych na do-społeczne,

10 - stały monitoring okazjonalnych i regularnych wydarzeń w przestrzeni publicznej pod względem prospołecznej aranżacji ich urządzeń oraz do-społecznych ustawień siedzisk,

11 - zapobieganie praktykom anti-sitting: blokowaniu chodników gastrogródkami, zawłaszczaniu ławek publicznych przez gastrogródki, mocowaniu kolców i bolców na parapetach lub murkach, unikaniu stawiania publicznych siedzisk w mieście, traktowaniu murków oporowych jako "rzeczy zasadniczo nie służących do siedzenia" itp.,

12 - stały monitoring realizacji architektoniczno-urbanistycznych, w tym konkursów, pod względem występowania w nich propozycji prospołecznej aranżacji przestrzeni publicznej z uwzględnieniem strategii typu CLUE, funspace, wrolka, równowagi citying/sitting, obwoźnej gastronomii, gier planszowych i plenerowych,

13 - lobbowanie za zmianą przepisów zajęcia pasa drogowego i innych stref przestrzeni publicznej w celu zachęcania mieszkańców i pracowników do spędzania czasu w sposób codzienny, prospołeczny i poza wnętrzami.

Dla uświadomienia wagi problemu anti-sitting - projekt Fabiana Brunsinga PAY&SIT

--------------------------

Opracowanie i fotografia: Anna Rumińska

Na zdjęciu: ul. Nowowiejska we Wrocławiu